Eierskifte

Overføring av bolig:

Et unntak fra reglene om forkjøpsrett er overføring til nærstående som er hjemlet i Borettslagsloven § 4-12. Der fremgår det at forkjøpsretten ikke kan gjøres gjeldende når en andel går over til visse slektninger. Tilknytningen som nærstående noen ganger har til boligen har gått foran hensynet til forkjøpsretten.

Ifølge brl.§ 4-12 kan følgende nærstående overta en andel i borettslaget uten at det utløses prøving av forkjøpsrett:

  • Andelseierens og ektefelles slektninger i rett opp – og nedstigende linje
  • Andelseieres ektefelle
  • Andelseierens søsken
  • Andelseierens husstandsmedlemmer de siste to år.

En slik overføring må registreres hos Innherred Boligbyggelag og i Eiendomsregisteret. Dokumenter som brukes til en slik hjemmelsoverføring er å finne på Statens Kartverk sine hjemmesider.

Du kan også få dokumentene ved å henvende deg til oss. Vi er også behjelpelig med utfylling hvis du ønsker dette. Etter at dokumentene er tinglyst må kopi av disse sendes Innherred Boligbyggelag.

Eierskiftegebyr for overføring er:

Borettslag og Sameier: Kr. 4 300,- inkludert mva.

Overføring til gjenlevende ektefeller Kr. 1 250,- inkludert mva.