Internkontroll

Alle borettslag er pålagt å ha et HMS-system. Internkontroll innebærer vern om liv, helse og materielle verdier, samt det å skape et godt bomiljø for de som bor der. Skulle en ulykke skje vil det bli stilt spørsmål om internkontrollen. Det er styret som er ansvarlig for å sikre en tilfredsstillende interkontroll.

Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, også kalt HMS-forskriften eller internkontrollforskriften, sier at den som er ansvarlig for en virksomhet, må sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Områder som omfattes av forskriften er bl.a. brann, elektrisitet, lekeplasser med utstyr og arbeidsgiveransvar overfor ansatte.

Et HMS-system skal blant annet håndtere:
•    Informasjon om aktuelle risikoområder og risikovurdering
•    Informasjon om aktuelle lover og forskrifter
•    Rutiner som beskriver hvordan en følger opp det forebyggende arbeidet og hvem som har ansvar for hva
•    Informasjon om krav til eventuell opplæring
•    Hjelpemidler som sjekklister og skjemaer for å følge opp og dokumentere forholdene i boligselskapet
•    System for rapportering og håndtering av feil og mangler (avvik)
•    Rutine for minimum en årlig gjennomgang for å se til at det systematiske HMS-arbeidet blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte
•    Årlig informasjon ut til andelseierne

Borettslagets styre kan sikre de lovpålagte oppgavene gjennom:
•    Å benytte IBBL sitt nettbaserte system sikrer god oppfølging og kontroll
•    Å benytte et CD- og dokumentbasert system
•    Å utvikle egne systemer og rutiner som oppfyller lovkravene

IBBL sin erfaring er at det er utfordrende å utvikle egne systemer for å sikre de lovpålagte oppgavene. Det CD- og dokumentbaserte system er krevende å følge opp for styrene i borettslagene, og vi ser at det ofte fører til mangelfull kontroll. Med ønske om å kunne tilby det beste for borettslagene, vil vi etter hvert fase ut den CD-baserte løsningen. Vår klare anbefaling er å ta i bruk IBBL sin nettbaserte løsning.

IBBL SIN NETTBASERTE LØSNING
Innherred Boligbyggelag AL tilbyr nå nettbasert verktøy for HMS-håndtering i borettslag. Verktøyet ivaretar styrenes lovpålagte ansvar på en oversiktlig og enkel måte. Det nettbaserte systemet er et enkelt, tidsbesparende og varig løsning på et lovpålagt arbeid der styret ved styreleder er ansvarlig. Det viktige HMS-arbeidet i din periode som tillitsvalgt vil bestå og enkelt kunne videreutvikles av de som kommer etter.

Det nettbaserte systemet er en skreddersydd løsning hvor alt blir systematisert og dokumentert på en oversiktlig og brukervennlig måte.
Fordeler med en nettbasert HMS løsning gir deg:
•    Rask etablering
•    Full oversikt
•    Lett tilgjengelig data
•    Alltid oppdatert data
•    Enkelt å foreta endringer
•    Skriftlig dokumentasjon iht. myndighetenes krav
•    Problemfri videreføring til etterfølgende styrer

Ta kontakt for mer informasjon og en presentasjon av IBBL sitt nettbaserte HMS-system:

Yngve Sakshaug | [email protected] | Tlf. 40 69 64 01